PENB  -  průkaz energetické náročnosti budov  je dokument vystihující celkovou energetickou náročnost budovy (nezaměňovat význam s energetickým štítkem, který vypovídá o vlastnostech obálky budovy, o její tepelné prostupnosti.


 

 

Dne 4.5.2015 vyšel ve sbírce zákonů zákon č. 103/2015 Sb., který je prozatím poslední, ale zásadní novelou zákona č. 406/2000 Sb. V rámci této novely, která nabyla účinnosti od 1.7.2015, byly mimo jiné nově definovány některé skutečnosti týkající se průkazu energetické náročnosti budovy. Uvádíme proto, jen to podstatné pro vlastníky nemovitostí, jejichž úmyslem je prodat či pronajmout nemovitost.            

 

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni opatřit si průkaz 

 • při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,při pronájmu budovy,
 • od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,
 • předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy, možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,
 • předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
  • kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy, 

  • nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

 

 • zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

 

  •  prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

  •  pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

 

 • pokud je objekt prodáván nebo pronajímán prostřednictvím zprostředkovatele, musí vlastník předat grafickou část PENB tomuto zprostředkovateli, který pak postupuje stejně jako vlastník v předchozím odstavci. Pokud zprostředkovatel od vlastníka grafickou část neobdrží, uvede zprostředkovatel všude nejhorší klasifikační třídu.

 

3. Vlastník jednotky je povinen předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

  • možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,

  • od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,

  • Státní energetické inspekci nebo minosterstvu na vyžádání,

 

předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

  • kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

  • od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

 

zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

  • prodeji jednotky,

  • od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.

 • v případě prodeje jednotky nebo od 1.1.2016 pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele musí vlastník předat grafickou část PENB tomuto zprostředkovateli, který pak postupuje stejně jako vlastník v předchozím odstavci. Pokud zprostředkovatel od vlastníka grafickou část neobdrží, uvede zprostředkovatel všude nejhorší klasifikační třídu.

 • Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz (od společenství vlastníků jednotek), může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotkou za uplynulé 3 roky; 

 

Povinnost opatřit si PENB se netýká /výčet těch nejpodstatnějších u běžných prodejů a pronájmů/

 • u budov s celkově energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,

 • u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,

 • u budov, které jsou kulturní památkou anebo nejsou, ale nacházejí se se v památkové rezervaci.

 

Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1.1.1947.

 

 Průkaz energetické náročnosti budovy může být zpracován pouze energetickým specialistou, vedeným v seznamu MPO.

Platnost průkazu energetické náročnosti je 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy

Tento průkaz budoucímu vlastníkovi poskytne informace o spotřebě jednotlivých energií v kWh/m2.rok v budově s přesným zatříděním do energetického hodnocení ve stupnici A – G.